smaltovna.sk SMALTOV?A s.r.o. - Smalt, smaltované tabule, bezpe?nostné tabule

smaltovna.sk
Title: SMALTOV?A s.r.o. - Smalt, smaltované tabule, bezpe?nostné tabule
Keywords: smalt,smaltovane tabule,Smaltované reklamné púta?e,Smaltované bezpe?nostné tabule,Smaltované vystra?né tabule,Smaltované tabule pre energetické závody,Smaltované tabule - trafostanice,Smaltované tabu...
Description: Smalt, smaltované tabule, bezpe?nostné tabule – Smaltovňa, s.r.o. Ponúkame smaltované bezpe?nostné tabu?ky, plastové tabu?ky, samolepiace fólie, bezpe?nostné plastové tabu?ky, vystra?né tabu?ky - smaltované vyrobky.
smaltovna.sk is ranked 11321593 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,065. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. smaltovna.sk has 43% seo score.

smaltovna.sk Information

Website / Domain: smaltovna.sk
Website IP Address: 193.105.142.15
Domain DNS Server: ns4.nic.sk,ns3.nic.sk,ns2.nic.sk,ns1.nic.sk

smaltovna.sk Rank

Alexa Rank: 11321593
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

smaltovna.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,065
Daily Revenue: $27
Monthly Revenue $827
Yearly Revenue: $10,065
Daily Unique Visitors 2,537
Monthly Unique Visitors: 76,110
Yearly Unique Visitors: 926,005

smaltovna.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 04 Aug 2016 19:38:16 GMT
Server Apache

smaltovna.sk Keywords accounting

Keyword Count Percentage
smalt 45 4.59%
smaltovane tabule 0 0.00%
Smaltované reklamné púta?e 0 0.00%
Smaltované bezpe?nostné tabule 0 0.00%
Smaltované vystra?né tabule 0 0.00%
Smaltované tabule pre energetické závody 0 0.00%
Smaltované tabule - trafostanice 0 0.00%
Smaltované tabu... 0 0.00%

smaltovna.sk Traffic Sources Chart

smaltovna.sk Similar Website

Domain Site Title

smaltovna.sk Alexa Rank History Chart

smaltovna.sk aleax

smaltovna.sk Html To Plain Text

SMALTOV?A s.r.o. - Smalt, smaltované tabule, bezpe?nostné tabule Smaltovňa, s.r.o Bratislavská 25, 908 51 Holí?; tel./fax +421 (0)34 668 4025, +421 (0)34 668 4707 mobil: +421 (0)903 244 545, e-mail: smaltovna@smaltovna.sk, www.smaltovna.sk . Hlavná stránka Na?e produkty História firmy Kontakt Smaltovňa s.r.o. - vyroba a smaltovanie tabú? Spolo?nos? Smaltovňa, s. r. o. bola zalo?ená v roku 1990 a zaoberá sa technológiou smaltovania. Nadv?zuje na skúsenosti od svojho predchodcu KODRETA Myjava, ktorá sa tejto ?innosti venovala od p??desiatych rokov. O kvalite na?ich vyrobkov sved?í aj získany certifikát zhody na vyrobu zvislych dopravnych zna?iek s reflexnou fóliou triedy 1 a 2, transparentnym filmom a neretroreflexnou fóliou. V?aka tomuto certifikátu sme oprávnení vyrába? zvislé dopravné zna?enie, vystra?né dopravné zna?ky, zákazové, príkazové a informatívne dopravné zna?ky na cesty prvej, druhej a tretej triedy. ?o v?etko Smaltovňa, s. r. o. vyrába? Orienta?né tabule – mestské, obecné (uli?né tabule, ozna?enie úradov, ?tátne znaky, erby miest, obcí, domové ?ísla, orienta?né smerové tabule, zna?enia budov, hrobové ?ísla) Bezpe?nostné tabule pod?a STN (zákazové, príkazové, vystra?né, záchranné, po?iarne, tabule trafostaníc) Firemné tabule (reklamné, informatívne) Bezpe?nostné plastové tabule a samolepky (zákazové, príkazové, vystra?né, záchranné, po?iarne, tabule trafostaníc) Dopravné zna?enie - reflexné Smaltovanie ani opravy smaltovanych kotlov, riadov, vaní a podobnych vecí nerobíme. ?o je to smalt Smalt je v podstate anorganické sklo – antikorózny povlak kovovych dielov na báze kremíku. Smalt po?as tavenia pri?ne v?aka adhéznej sile k povrchu kovu a vytvorí celistvy povlak. Adhézne vlastnosti sa dosiahnu a prejavia a? pri dosiahnutí taviacej teploty pribli?ne 840°C. Ako sa smaltuje Smaltovanie sa vo v?eobecnosti realizuje ma?ovaním, namá?aním alebo striekaním. Zvolená technológia závisí od podkladového materiálu a po?adovaného vysledného efektu. Smaltovňa, s. r. o. vyu?íva technológiu striekania, pri ktorej sa smalt v konzistentnej podobe strieka pneumatickym zariadením na ?peciálne upraveny podkladovy plech KO-SMALT. Pre?o sa smaltuje Smalt predl?uje ?ivotnos? kovu. V?aka nemu sa kovovy predmet stáva prakticky nehrdzavejúci, pokia? vrstva smaltu nie je mechanicky po?kodená. Smaltom m??eme kov nafarbi?, pri?om odtiene farby zostávajú stále rovnaké. Smaltom získava vyrobok taktie? estetické vlastnosti na vysokej úrovni, povrch vyrobku je leskly, ?ahko umyvate?ny – podobne ako sklo. Práve vzh?adom na svoju príbuznos? so sklom, si vy?aduje opatrné zaobchádzanie – je krehky a citlivy na náraz. Technológia: Existujú r?zne druhy naná?ania smaltu na podkladovy materiál, ktoré sa kombinujú pod?a toho o aky druh vysledného efektu máme záujem. Smalt sa m??e naná?a? ma?ovaním, namá?aním alebo striekaním. Smaltovňa, s.r.o. vyu?íva technológiu striekania, kde sa smalt v konzistentnej podobe strieka pneumatickym zariadením na podkladovy plech. Ako podkladovy plech sa vyu?íva ?peciálne upraveny plech KO – SMALT. Vlastnosti smaltovanych vyrobkov: Smalt má z h?adiska ?ivotnosti takú vlastnos?, ?e po o?etrení povrchu kovu smaltom, sa stáva kov prakticky nehrdzavejúci, pokym, nie je vrstva smaltu mechanicky po?kodená. Smalt je charakteristicky aj ?ivotnos?ou farebnych odtieňov, ktoré neblednú a nestrácajú sa. Jednym z ?al?ích charakterov ktoré smalt má je krehkos?, ktorá je zároveň aj jeho nevyhodnou vlastnos?ou. Inak má smalt estetické vlastnosti na vysokej úrovni, má leskly povrch, ?ahko umyvate?ny, podobny podvrhu skla. Smalt: Smalt je anorganické sklo, antikorózny povlak kovovych dielov na báze kremíku. Smalt má po natavení adhézne vlastnosti, ktoré sa prejavujú a? po dosiahnutí taviacej teploty pribli?ne 840 °C. Pomocou adhéznej sily smalt pri?ne k povrchu a vytvorí tak celistvy povlak, ktory v kone?nom d?sledku vytvára efekt, potrebny pre zameranie spolo?nosti. Orienta?né tabule – mestské, obecné (?tátne znaky, erby miest, obcí, domové ?ísla, orienta?né smerové tabule, zna?enia budov, hrobové ?ísla) Bezpe?nostné tabule pod?a STN (zákazové, príkazové, vystra?né, záchranné, po?iarne, tabule trafostaníc) Firemné tabule (reklamné, informatívne) Smaltované a plastové tabule iného charakteru (spomienkové, obrázkové) Bezpe?nostné samolepky Tabule na predaj Smaltové produkty Bezpe?nostné a vystra?né tabule Normy bezp. a inych tabú? Reklamné tabule Tabu?ky únikovych ciest únikové cesty svietiace Ozna?enie únikovych ciest Fotolumiscen?né tabu?ky Firemné tabule Obecné informa?né tabule Nostalgické tabule Tabule Pozor pes Dopravné zna?ky-reflexné Vystra?né dopravné zna?ky Zákazové dopravné zna?ky Príkazové dopravné zna?ky Informatívne dopravné zna?ky Dodatkové tabu?ky Plastové tabule Plastové bezpe?nostné tabule Plastové tabu?ky bezpe?nosti Plastové vystra?né tabule Samolepky Samolepky bezpe?nosti Samolepky bezpe?nosti a ochrany Samolepky vystra?né Fotoluminiscen?né zna?enie Evakua?né zna?enia Po?iarne zna?enie Podlahové pásy Orienta?né a informa?né systémy Interiérové Exteriérové FOTOGALéRIA Certifikát Normy Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by JoomlaCMS!

smaltovna.sk Whois

Domain Name: SMALTOVNA.SK